Medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. De baseras på ett antal medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts under 2016. Analysen har utmynnat i tre medborgarlöften för 2017
Medborgarlöften 2017 

1. Polisen skall öka synligheten av uniformerad polis i centralorterna och landsbygden genom

• Trafikinsatser med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet

• Fotpatruller i Gällivare centrum

2. Polisen och kommunen skall tillsammans

• Minska s k buskörning med moped i Gällivare centrum

• Förbättra belysning och framkomlighet områdesvis på bl. a. Heden - området, Gällivare.

• Genomföra informationsträffar för föräldrar till barn i årskurs 4-6

3. Polisen och kommunen skall möta kvinnor och män genom olika former av dialog i centralorterna och på landsbygden