Förtroendemanna-registret

Länk till nämnder och styrelser i förtroendemannaregistret

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Här fattas bland annat beslut om förvaltningarnas/nämndernas ekonomiska ramar, kommunala reglementen, taxor och avgifter.

Avgörande besluten i frågor som gäller samhällsomvandlingen ligger också på kommunfullmäktiges bord.


Fullmäktigegruppen under mandatperioden 2015-2018.


Kommunstyrelsen
Enligt kommunallagen ska en kommunstyrelse leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över alla nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen ska även följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Ordföranden i kommunstyrelsen har även rollen som kommunalråd. Under mandatperioden 2015-2018 har Gällivare kommun två kommunalråd, Jeanette Wäppling och Lars Alriksson. Deras uppdrag i kommunstyrelsen fördelar sig på följande sätt;
2015-16 – Jeanette Wäppling/ordförande och Lars Alriksson/vice ordförande
2017-18 – Lars Alriksson/ordförande och Jeanette Wäppling/vice ordförande

Kommunstyrelsen
Längst bak fr v: Benny Blom (m), Thomas Nilsson (s), Roland Axelsson (s), Fredric Olofsson (mav), Tomas Junkka (s),  Bernt Nordgren (ns), Birgitta Larsson (s), Maria Åhlén (s), Henrik Ölvebo (mp), Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m).


Service- och tekniknämnden
Service- och teknikförvaltningen har uppdraget att arbeta för ett attraktivt Gällivare. Vi erbjuder kommunmedborgare och näringsliv en god teknisk försörjning till så låg kostnad som möjligt inom områdena gator/vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och avfall. I alla dessa verksamheter är frågorna om trygghet av stor vikt när det gäller våra anläggningar och i vår leverans av service. Vi erbjuder medborgarna ett system med gång- och cykelvägar, skidspår, simhallar och sporthall där det ges goda möjligheter att träna och röra sig.

Inom vårt ansvar för flygplatsen arbetar vi för att alla ska ha tillgång till ett fungerande, kommunikationssystem. Vi är också beställare av drift och underhållsinsatser i kommunens fastigheter exempelvis skolor, särskilda boenden och daghem. 

Inom räddningstjänsten är vårt fokus, trygghet och säkerhet. Larmcentralen är öppen dygnet runt och där finns alltid någon som svarar när det ringer. I vårt ansvarsområde ingår också ”mjukare verksamheter” exempelvis konsumentvägledning, pensionärsservice, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag, lokalvård och sysselsättningsverksamhet.

Service- och tekniknämnd
Bakre raden fr v: Margareta Pohjanen (s), Erik Johansson (s), Mattias Liinanki (mp), Britt-Marie Wiklund (m),  Jonny Johansson (v), Ann Wahlström (m), Mats Rantapää (s).


Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen vill med sin verksamhet bidra till att utveckla ett attraktivt Gällivare. Framgångsfaktorerna skall vara en stimulerande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv.

Inom förvaltningen arbetar ca 650 människor med barnomsorg/skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kulturskola/kultur, bibliotek, museum och fritidsgårdar.

Kulturförvaltningen består av fyra olika verksamheter - allmän kultur, kulturskolan, museet och biblioteksverksamheten. Vi arbetar för alla grupper i samhället i såväl skolan som på fritiden. Förutom våra verksamheter har vi också livaktiga föreningar och kulturarbetare som ser till att Gällivare i dag är en levande kulturkommun.

Barn-, utbildning- och kulturnämnd
Bakre raden fr v: Anna-Karin Hogeland Heneskär (s), Lars Gabrielsson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Eva Eriksson (s) ers,  Laila Furskog (s) ers. Främre raden fr v: Nicklas Johansson (ns), Eva Alriksson (m), Pernilla Fagerlönn (v),  Joakim Nordstrand (mp).


Socialnämnden
Socialförvaltningen. En av kommunens viktigaste uppgifter att se till att alla som bor i Gällivare får den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv med god kvalité.

De allra flesta av de sociala verksamheterna har kommunen valt att samla inom socialtjänsten, som ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt rådgivning, behandling och stöd till barn, ungdomar och vuxna.

Socialförvaltningsnämnden
Bakre raden fr v: Kristina Forsberg (v), Valborg Fältholm (s), Bror Wennström (mav), Dagmar Nyman (mp), Ann-Christin Lehtipalo (v) ersättare, Katinka Sundqvist-Apelqvist (v), Steve Ärlebrand (s), Claes Danell (s), Monica Öjemalm (s).


Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Miljö och hälsa omfattar miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens verksamhet liksom det kommunövergripande folkhälsoarbetet. Att värna om Gällivares miljö och invånarnas hälsa är en viktig fråga och sker med stöd av såväl lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som utifrån politiska målsättningar och ambitioner.

På miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen planeras bebyggelsen i olika områden, granskas ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Utöver detta har förvaltningen ansvar för tillsyn inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, dricksvatten, renhållning/avfall, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.


Från v: Ulf Normark (s), Mattias Väyrynen (s), Iris Dimitri (v), Per Wahlström (m), ers. Jonas Larsson (mp),  Jamie Romo (m), Vivi Eriksson (s). Saknas på bild: Sanna Storkirk (mp).

Valnämnden

Valnämnden är en nämnd som kommunen enligt lag är skyldig att ha. Valnämndens uppdrag är att se till att de allmänna valen i Sverige kan genomföras. Dessa är val till Riksdagsfullmäktige, Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige (tidigare Landstingsfullmäktige) samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Val till Riksdag, Kommun och Region kommer att hållas 2018 och till Europaparlamentet 2019

Valnämnden har inför valet 2018 arbetat med att ta fram nya valdistrikt eftersom stora delar av de bostadsområden som finns i Malmberget försvinner  och nya bostäder byggs upp på andra platser i kommunen i och med den samhällsomvandling som pågår.

Valnämnden består av följande ledamöter:

Margareta Henricsson (Ns), ordförande
Britt-Marie Viklund (M), vice ordförande
Laila Furskog (S), ledamot
Jan-Erik Apelqvist (S), ledamot
Carina Engman (S), ledamot
Britt-Mari Sandvänd (S), ledamot
Ove Haarala (V), ledamot
Dagmar Nyman (Mp), ledamot
Gun Isaxon (MAV), ledamot
Tomas Junkka (S), ersättare
Maria Fredriksson (S), ersättare
Inga-Maj Falk (S), ersättare
Helena Lillbro (S), ersättare
Ulla Vintén (V), ersättare
Eva Alriksson (M), ersättare
Cecilia Jönsson (Mp), ersättare
Tommy Krigsman, (Ns), ersättare
Rose-Marie Carlsson (MAV), ersättare