Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt bistånd

På Biståndsenheten handläggs bland annat försörjningsstöd (tidigare socialbidrag).

Handläggningen av ekonomiskt bistånd är indelat i två grupper, mottagnings och rådgivningsgruppen, samt utregning och insatsgruppen. Mottagnings och rådgivningsgruppen svarar för att ta emot nya ansökningar, samt ta emot orosanmälningar och att ge information och råd. Utregning och insatsgruppen svarar för med långvariga ärenden och/eller ärenden som kräver mer insatser.

Handläggarna som jobbar med ekonomiskt bistånd har ingen telefontid, utan träffas säkrast på morgonen.

På enheten arbetar vi i dag bland annat med:

  • Förmedling av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag).
  • Stöd till individer för att på kortare och längre sikt minska bidragsberoende.
  • Dödsbohantering såsom handläggning av dödsboanmälan men även ansvar för avveckling av dödsbon där anhöriga saknas eller där de anhöriga saknar förmåga eller vilja att själv svara för det.
  • Förvaring, gallring och arkivering av socialnämndens personakter.
  • Förmedling av enskildas inkomster vid behov.

Vem kan få försörjningsstöd?

Den som inte med egna medel kan försörja sig kan i vissa fall ha rätt att få försörjningsstöd (socialbidrag) utbetalt. Försörjningsstödet prövas individuellt och beräknas utifrån hushållets sammansättning, kostnad för boende m m. Gällivare kommun följer den av regeringen beslutade riksnormen.

Arbetet med att ta beslut i ärenden som rör försörjningsstöd är myndighetsutövning och står under tillsyn av IVO (Inspektionen för vård & omsorg). Vidare ger socialstyrelsen ut anvisningar och riktlinjer till kommunerna när det gäller handläggningen av försörjningsstödet. Socialstyrelsen ger även ut information som riktar sig direkt till medborgarna om rätten till försörjningsstöd.

Socialbidrag söker du/ni genom att fylla i ansökan. Ansökan kan hämtas och lämnas i Biståndsenhetens mottagning, ansökan kan också skickas via post till Gällivare kommun.

Om man får ett beslut som man vill överklaga
De flesta beslut som omfattar ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd går att överklaga, om man är misnöjd över beslutet och/eller om man anser att handläggaren inte har tagit hänsyn till något i sitt beslut.

Beskrivning för hur du överklagar hittar du här.

För dig som är utsatt för våld
Endast bild.


Enhetschef bistånd
Maria Apelqvist
Tel: 0970-818 615

Handläggare ekonomiskt bistånd

Carina Uvemo
Dag 1-9
Tel: 0970-818 479

Margareta Ridderström
Dag  10-18
Tel: 0970-818 531

Anne-Mari Rova
Dag 19-23
Tel: 0970-818 516

Johanna Modig
Dag 24-31
Tel: 0970-818 552