Ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden i den kommun där det ensamkommande asylsökande barnet vistas ska förordna en god man. Tanken är att godmanskapet ska vara kortvarigt och att gode mannen alltid ska ha barnets bästa för ögonen.

Vad ingår i gode mannens uppdrag?

Gode mannen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Gode mannen kan sägas vara ”spindeln i nätet” kring barnet och ska se till att allt fungerar som det ska. Gode mannen ska inte sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Gode mannen har inte försörjningsskyldighet mot barnet.

Personliga förhållanden

Här anges några exempel på vad som ingår i gode mannens uppdrag.

• ansöka om uppehållstillstånd
• stödja och närvara vid utredningar med Migrationsverket, socialnämnden och andra myndigheter
• besluta om var barnet ska bo
• besluta om skolgång, medverka vid ”utvecklingssamtal” i skolan
• företräda barnet inför hälso- och sjukvård
• vid behov ansöka om stöd enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
• familjeåterföreningsfrågor

Ekonomiska angelägenheter

Gode mannen träder även in i förmyndares ställe. Gode mannen ska därför förvalta barnets egendom, bestämma hur barnets pengar ska användas, ansöka om olika typer av bidrag och teckna avtal.

När upphör uppdraget?

Uppdraget som god man ska avslutas när

• barnet fyller 18 år. Uppdraget upphör automatiskt men det är viktigt att gode mannen i god tid informerar barnet om att uppdraget upphör på 18-årsdagen.
• barnets föräldrar/förälder kommer till Sverige och är i stånd att vara vårdnadshavare.
• när barnet varaktigt lämnar Sverige.
• barnet får permanent uppehållstillstånd och en särskild förordnad vårdnadshavare utses.

Arvode

Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för skäliga utgifter. Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet och betalar ut det till gode mannen.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd

Gode mannen är den första som delges beslutet. Det är viktigt att gode mannen så snart som möjligt meddelar detta till överförmyndarnämnden.

Gode mannen ska hjälpa barnet med praktiska saker som folkbokföring, införskaffande av legitimation, öppna bankkonto, ansöka om studiebidrag etc.

Socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcker talan hos tingsrätten om behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare. När en sådan är utsedd upphör godmanskapet.

Om barnet får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd

Om barnet får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska gode mannen stödja barnet i kontakter med det offentliga biträdet, myndigheter etc. Om det blir fråga om avvisning är det viktigt att detta sker på ett bra sätt för barnet. När barnet har lämnat Sverige ska gode mannen ansöka om entledigande.