Skrotbilar

Skrotbilar/fordonsvrak/avställda fordon dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämplig plats. Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön.

Ägaransvar

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv.

Om det inte går att få kontakt med ägaren till ett fordon eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av någon annan orsak, kan en myndighet ta hand om ärendet. På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig. Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats så som gator, parkeringar, torg eller parker kan Gällivare kommun, med hjälp av lagen om flyttning av fordon (1982:129) samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982.1989), besluta att fordonet skall omhändertas och skrotas på bilägarens bekostnad.

Om ett fordon har lämnats på någon annans mark, är fastighetsägaren ansvarig att i första hand försöka kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort fordonet/ skrotbilen. Kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om fastighetsägaren ansöker om hjälp.

Taxor för 2022

Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar

Taxa för skrotbilshantering inklusive bortforsling och skrotning

Kommunalt och statligt ansvar

Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lag om flytt av fordon i vissa fall samt förordning om flytt av fordon i vissa fall. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig. Enligt lagen om flyttning är ett fordonsvrak ”ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde” (SFS 1982:129 §1 punkt 3).

Närmaste inlämningsställe för Gällivare

Om du vill hjälpa oss att hålla snyggt och rent kan du transportera ditt skrotfordon till Kuusakoski i Gällivare som är auktoriserad att ta emot skrotbilar. Du kan läsa mer på https://www.kuusakoski.com/sv/sweden/

Kontaktuppgifter för Kuusakoski Gällivare: 

Återvinningsterminal
Exportvägen 8, 982 38 Gällivare
0970 137 62

gallivare@kuusakoski.com

Du kan läsa mer om skrotbilar på www.bilretur.se som är Bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar.

Information om skrotning och avregistrering

När du lämnar fordonet utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som ska skickas in till Transportstyrelsen. Mottagningsbeviset innebär att äganderätten till fordonet övergår till mottagaren som sedan ansvarar för att fordonet skrotas på ett riktigt sätt. I många fall lämnar mottagaren denna information till oss via dator. Då behöver inget mottagningsbevis skickas in.

Ha med dig registreringsbeviset

När du lämnar in ditt fordon för skrotning ska du ha med dig Del 2 av registreringsbeviset. Registreringsbeviset består av två delar, del 1 som är blå och del 2 som är gul. Registreringsbeviset ska mottagaren ta hand om.

Den gamla sortens registreringsbevis är fortfarande giltigt, om du inte har fått ett nytt tvådelat registreringsbevis.

Observera att du måste ha det senast utfärdade registreringsbeviset.


Kontakt:

Du kan anmäla skrotbilar via vår felanmälan:

Tel: 0970-818 213 eller via vår hemsida: www.gellivare.se/felanmalan.

Du kan även gratis ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone. Sök i appstore/playbutik efter felanmälan Gällivare

Vid frågor, kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör

0970-818 000