Snöröjning (vinterunderhåll)


  Karta Malmberget Karta Mellanområdet Karta Koskullskulle Karta Gällivare  

Detaljerade kartor:
Malmberget
Mellanområdet
Gällivare
Koskullskulle

Karta över tillåtna snötippar hittar duhär

Det är vi tillsammans som möjliggör ett bra resultat på snöröjning i Gällivare. En viktig del är att parkering sker på angiven plats och att datumparkering respekteras. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar.

Tänk därför på att:

  • Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt. Inte i vägområdet eller på plogvallar. Detta gäller även vid beställd infartsöppning. Tänk på att om du som fastighetsägare skottar ut snö på gatan orsakar du problem för grannar, fotgängare (ofta skolbarn) och andra trafikanter.
  • När du som privatperson själv anlitar entreprenörer eller maskin för bortforsling av snö är det viktigt att respektera tillåtna snötippar. Karta på tillåtna snöupplagsplatser finns ovan.  Otillåten snödumpning orsakar stora problem och försämrad trafiksäkerhet och medför ökade kostnader.
  • Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade på tomtgräns. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att dessa är tillgängliga.
  • Märk upp staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar.
  • För att snöröjningen skall ha en möjlighet att fungera krävs det att inte står bilar, släpvagnar, båtar, husvagnar mm på vägarna. Parkera därför inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata

Hur går det till vid snöröjning

Snöröjning startar inte automatiskt när det börjar snöa, utan beror på olika startkriterier. Hänsyn tas till mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och tidpunkt på dygnet.  Vid långvariga och ymniga snöfall krävs mer resurser och störning kan uppstå.

Prioritet 1 vägar snöröjs först för att de största trafikflödena ska fungera med så lite störning som möjligt. Exempel på det är gång- och cykelvägar som Kärleksstigen och områden kring skolorna. På gatorna är det genomfartsleder, matarleder och busslinjen som snöröjs först. Efter det snöröjs villa- och industriområden och övriga gång och cykelvägar. Prio 1 vägarna ska vara färdiga efter 6 timmar från start och all snöröjning ska vara genomförd efter 12 timmar.

Dagarna efter snöröjning följer flera dagar av städning av gaturummet med bortforsling av snö, siktröjning i korsningar och halkbekämpning då behov finns. Då spårbildning uppstår genomförs isrivning med väghyvel som följs av en hjullastare som städar och tar bort plogkarm på infart, det sker endast vid isrivning och inte vid snöröjning.

Den kommunala snöröjningsorganisationen med egna anställda och våra entreprenörer är redo och vi ser fram emot att få starta upp årets snösäsong. Vår ambition är hög och vi kommer att göra vårt yttersta för ett så gott resultat som möjligt. Vi hoppas samtidigt på förståelse då störningar uppstår.
Kontakt:

Felanmälan 0970-818 213

Du kan även göra din felanmälan här på hemsidan eller ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone.

Karta över snötippar i tätorten.